Verklaring over privacy en cookies op Smart-IM.nl

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Smart Internet Media kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Smart Internet Media, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Smart Internet Media verstrekt. Smart Internet Media kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Uw voor- en achternaam
 • Uw adresgegevens
 • Uw telefoonnummer
 • Uw e-mailadres

Waarom Smart Internet Media Gegevens nodig heeft

Smart Internet Media verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Smart Internet Media uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst, doorgaans de levering van diensten.

Hoe lang Smart Internet Media gegevens bewaart

Smart Internet Media bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

Uitgegroeid tot de top van de Online Marketingbureaus

Smart Internet Media verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting of, indien u hier toestemming voor heeft gegeven.

Inzage, correctie, wijzigen en verwijderen van jouw gegevens

Uitgegroeid tot de top van de Online Marketingbureaus

Je hebt het recht je gegevens in te zien, te verwijderen en/of te wijzigen. Je kunt hiervoor contact opnemen met Smart Internet Media via de volgende gegevens:

Telefonisch: 035 691 22 37
E-mail: administratie@smart-im.nl
Post: Arendstraat 33, 1223 RE Hilversum, T.a.v. Smart Internet Media

Klachten

Uitgegroeid tot de top van de Online Marketingbureaus

U kunt schriftelijk een klacht indienen bij de autoriteit persoonsgegevens.
U kunt dit doen door  een brief te sturen naar Autoriteit Persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509 AJ in Den Haag
Vermeld dan altijd in uw brief:

 • Over welke persoonsgegevens het gaat
 • Over welke organisatie het gaat
 • Of u al contact heeft gehad met die organisatie
 • Hoe de organisatie reageerde op uw klacht
 • Of (het negatieve gevolg van) de verwerking nog plaatsvindt  
 • Wat u met de klacht wilt bereiken
 • Uw naam, adres en telefoonnummer

Twijfelt u of u een klacht wilt of kunt indienen bij de AP, belt u dan eerst via het gratis telefoonnummer 088 – 1805 250.

Privacy wetgeving en Analytics

Uitgegroeid tot de top van de Online Marketingbureaus

Zoals hieronder beschreven in de officiële verklaring die Google Analytics gebruikers op hun website moeten plaatsen maakt deze website gebruik van Google Analytics. Dit programma levert belangrijke statistieken over aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s, de verkeersbronnen en andere essentiële informatie waarmee wij deze website voortdurend kunnen verbeteren voor de gebruikers. Deze statistieken zijn anoniem en niet te herleiden tot een bepaalde persoon of gebruiker. Er wordt geen gebruik gemaakt van ‘behavioural targeting’ waarmee u op basis van uw klikgedrag speciale inhoud krijgt te zien; uw surfgedrag blijft volledig anoniem. Gegevens uit contactformulieren worden nooit in Analytics verwerkt of opgeslagen. Google Analytics maakt gebruik van een cookie, dat is een klein bestandje dat op uw computer wordt opgeslagen. Wij hebben Google Analytics conform de privacy wetgeving ingericht, zodat er geen toestemming vooraf van de gebruiker nodig is.

IP adressen worden gemaskeerd en gegevens niet gedeeld

Uitgegroeid tot de top van de Online Marketingbureaus

Het cookie van Google Analytics is een ‘first party cookie’, dat wil zeggen dat het cookie officieel eigendom is van Smart Internet Media en niet van Google. Dit cookie wordt niet gebruikt voor advertenties of andere commerciële doeleinden. Smart Internet Media heeft een verwerkersovereenkomst met Google. Daarnaast is Google Analytics zo ingesteld dat IP-adressen anoniem zijn gemaakt, zodat gegevens nooit naar u of uw IP adres te herleiden zijn. Verder wordt vanuit het Analytics account van Smart Internet Media geen informatie gedeeld met Google of andere partijen. Daarmee is het Analytics cookie van Smart Internet Media een niet-privacy gevoelig first-party cookie dat nodig is om de kwaliteit en veiligheid van rens-en-rens.nl te kunnen waarborgen. Het Analytics cookie blijft 6 maanden geldig.

Opt-out

Uitgegroeid tot de top van de Online Marketingbureaus

Als u het script van Analytics liever helemaal wilt blokkeren dan kunt u hier een opt-out plugin voor Google Analytics downloaden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Met deze plugin telt uw bezoek niet meer mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken.

Google Analytics – verklaring van Google

Uitgegroeid tot de top van de Online Marketingbureaus

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe bezoekers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde anonieme informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze website wordt gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de eigenaar van deze website (Smart IM BV) en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie alleen aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Cookieverklaring

 

Uitgegroeid tot de top van de Online Marketingbureaus

Smart Internet Media maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om content en advertenties te personaliseren, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Ook delen we informatie over uw gebruik van onze site met onze partners voor social media, adverteren en analyse. Deze partners kunnen deze gegevens combineren met andere informatie die u aan ze heeft verstrekt of die ze hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun services.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken.

Volgens de wet mogen wij cookies op uw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. Voor alle andere soorten cookies hebben we uw toestemming nodig.

Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina’s worden weergegeven.

Uw toestemming geldt voor de volgende gebieden: www.smart-im.nl

Uw huidige stand: Alle cookies toestaan (Noodzakelijk, Voorkeuren, Statistieken, Marketing). 

Cookieverklaring laatst bijgewerkt op 25-10-2018 door Cookiebot:

Noodzakelijk (2)

Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

Naam Aanbieder Doel Vervaldatum Type
ci_session smart-im.nl Houdt gebruikersstatussen over paginabezoeken bij. Session HTTP Cookie
CookieConsent smart-im.nl Slaat de cookiestatus van de gebruiker op voor het huidige domein 1 jaar HTTP Cookie

Statistieken (3)

Statistische cookies helpen eigenaren van websites begrijpen hoe bezoekers hun website gebruiken, door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren.

Naam Aanbieder Doel Vervaldatum Type
_ga gstatic.com Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt. 2 jaar HTTP Cookie
_gat gstatic.com Gebruikt door Google Analytics om verzoeksnelheid te vertragen Session HTTP Cookie
_gid gstatic.com Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt. Session HTTP Cookie

Marketing (2)

Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Hun doel is advertenties weergeven die zijn toegesneden op en relevant zijn voor de individuele gebruiker. Deze advertenties worden zo waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders.

Naam Aanbieder Doel Vervaldatum Type
_hjIncludedInSample smart-im.nl Bepaalt of de navigatie van de gebruiker moet worden geregistreerd in een bepaalde tijdelijke statistische aanduiding. Session HTTP Cookie
NID google.com Registreert een uniek ID die het apparaat van een terugkerende gebruiker identificeert. Het ID wordt gebruikt voor gerichte advertenties. 6 maanden HTTP Cookie

Artikel 11 – Afwijkingen

Uitgegroeid tot de top van de Online Marketingbureaus

 1. 1. – Afwijkingen tussen enerzijds het geleverde werk en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp, tekening, of model kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien zij van geringe betekenis zijn.
 2. 2. – Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van het werk hebben, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.

Artikel 12 – Tussentijdse beëindiging (Duur)Overeenkomst

Uitgegroeid tot de top van de Online Marketingbureaus

 1. 1. – Een (Duur)Overeenkomst gesloten voor een bepaalde tijd is niet tussentijds opzegbaar.
 2. 2. – Een (Duur)Overeenkomst voor bepaalde tijd wordt na afloop van de periode vermeld in het contract niet automatisch verlengd.
 3. 3. – Een (Duur)Overeenkomst niet gesloten voor een bepaalde tijd is voor onbepaalde tijd aangegaan en kan slechts door opzegging per aangetekende brief met inachtneming van een opzeggingstermijn van 6 (zes) maanden worden opgezegd.
 4. 4. – Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door Opdrachtgever op grond van wanprestatie, heeft Smart I.M. vanwege het ontstane bezettingsverlies recht op compensatie, waarbij het tot dan toe gemiddelde maandelijkse declaratiebedrag als uitgangspunt wordt gehanteerd. Opdrachtgever is voorts verplicht Smart I.M. te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering of voortijdige beëindiging van de (Duur)Overeenkomst.
 5. 5. – Indien de (Duur)Overeenkomst door Smart I.M. wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de (Duur)Overeenkomst door Opdrachtgever, dient Opdrachtgever, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen. Gedragingen van Opdrachtgever op grond waarvan van Smart I.M. redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming
 6. 6. – Indien de (Duur)Overeenkomst, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, is het Opdrachtgever niet (langer) toegestaan de hem ter beschikking gestelde werken te gebruiken en komt elke in het kader van de Opdracht aan Opdrachtgever verstrekte licentie te vervallen.
 7. 7. – Onverminderd het in deze Algemene Voorwaarden vermeldde behoudt Smart I.M. zich alle rechten voor om volledige nakoming van de (Duur)Overeenkomst en/of volledige schadeloosstelling te vorderen.

Artikel 13 – Overmacht

Uitgegroeid tot de top van de Online Marketingbureaus

 1. 1. – Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Smart I.M. geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Smart I.M. niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder overmacht valt in ieder geval: staking, bovenmatig ziekteverzuim van het personeel, een (tijdelijk) tekort van personeel, brand, bedrijfs- en technische storingen binnen het kantoor of bij de door Smart I.M. ingeschakelde externe Partijen, het ter onzer beoordeling niet beschikken over voldoende gegevens van of het verstrekken van onjuiste gegevens, dan wel het ontbreken van voldoende medewerking door Opdrachtgever.
 2. 2. – Opdrachtgever kan zich in geen geval op overmacht beroepen in geval van:
  1. betalingsonmacht aan de zijde van Opdrachtgever of diens Opdrachtgever(s);
  2. gewijzigde wet- en regelgeving alsmede overheidsvoorschriften en rechterlijke uitspraken voor zover deze aan de zijde van Opdrachtgever een beletsel doen opkomen of er ten gevolge hiervan schade optreedt.
 3. 3. – Indien Smart I.M. als gevolg van overmacht niet in staat is om aan zijn verplichtingen te voldoen, dan is ieder der Partijen, na Schriftelijke mededeling van de overmacht door Smart I.M. en indien de periode langer duurt dan 90 (negentig) dagen gerechtigd om de Overeenkomst Schriftelijk te beëindigen.
 4. 4. – In dit geval van overmacht is Opdrachtgever niet gerechtigd tot enige vorm van schadevergoeding.
 5. 5. – In geval van overmacht behoudt Smart I.M. het recht op betaling van het eventueel reeds geleverde. 
 6. 6. – Indien in het geval van overmacht Opdrachtgever de Overeenkomst beëindigt is Opdrachtgever verplicht om een geldsom te betalen aan Smart I.M. bestaande uit een redelijke vergoeding voor de door Smart I.M. gemaakte kosten, geleden verlies en gederfde winst. 
 7.  

Artikel 14 – Betaling

Uitgegroeid tot de top van de Online Marketingbureaus

 1. 1. – Tenzij tussen Opdrachtgever en Smart I.M. Schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling van facturen van Smart I.M. te geschieden binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum.
 2. 2. – Smart I.M. kan haar facturen per post of per e-mail versturen.
 3. 3. – Indien Opdrachtgever het niet eens is met de hoogte van de factuur, dient Opdrachtgever dit binnen 7 (zeven) dagen na factuurdatum aan Smart I.M. Schriftelijk kenbaar te maken, na het verstrijken van deze termijn wordt Opdrachtgever geacht de factuur te hebben goedgekeurd. 
 4. 4. – Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
 5. 5. – Opdrachtgever kan zich niet op enige verrekening of opschorting beroepen.
 6. 6. – Bij langdurige of omvangrijke Opdrachten kan Smart I.M. betaling in termijnen verlangen.
 7. 7. – Smart I.M. is bevoegd zijn verbintenis tot afgifte van zaken die hij voor Opdrachtgever in verband met de uitvoering van de Opdracht onder zich heeft, op te schorten, totdat de opeisbare vorderingen ter zake van de Opdracht zijn voldaan. 
 8. 8. – Opdrachtgever is te allen tijde en ongeacht de overeengekomen betalingscondities gehouden op eerste verzoek van Smart I.M. zekerheid te stellen voor de voldoening van de krachtens de Overeenkomst aan Smart I.M. te betalen bedragen. De aangeboden zekerheid zal zodanig moeten zijn, dat de vordering met de eventueel daarop betrekking hebbende rente en kosten behoorlijk gedekt is en dat Smart I.M. daarop zonder moeite verhaal zal kunnen nemen. Een eventueel later onvoldoende geworden zekerheid zal op eerste verzoek van Smart I.M. tot een voldoende zekerheid aangevuld dienen te worden.
 9. 9. – In geval van – gegronde vrees voor – niet-nakoming van de Overeenkomst, faillissement, surseance van betaling of onder curatelestelling van Opdrachtgever of stillegging dan wel liquidatie van zijn bedrijf, wordt Opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn.
 10. 10. – Smart I.M. is in gevallen als bedoeld in het vorige lid gerechtigd om zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de Overeenkomst of het niet uitgevoerde gedeelte ervan ontbonden te verklaren of de uitvoering ervan op te schorten, onverminderd zijn recht op schadevergoeding jegens Opdrachtgever. Wat Opdrachtgever op basis van de Overeenkomst is verschuldigd, is direct opeisbaar.

Artikel 15 – Invordering

Uitgegroeid tot de top van de Online Marketingbureaus

 1. 1. – Indien Opdrachtgever niet binnen de in deze Algemene Voorwaarden bepaalde betalingstermijn heeft betaald, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft Smart I.M., zonder dat een nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist, het recht vanaf de vervaldag Opdrachtgever over het gefactureerde bedrag de wettelijke rente vermeerder met 3 (drie) procent in rekening te brengen, tot aan de dag van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten van Smart I.M.
 2. 2. – Tot meerdere zekerheid voor de betaling van al hetgeen door Opdrachtgever aan Smart I.M. verschuldigd is geworden dan wel verschuldigd zal worden verleent Opdrachtgever door het verstrekken van de Opdracht een eerste pandrecht aan Smart I.M. op de door Smart I.M. voor of namens Opdrachtgever te deponeren merken dan wel modellen of overige werken. De aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden door Opdrachtgever leveren bewijs van het bestaan van dit pandrecht. Smart I.M. zal gerechtigd zijn om in geval van verzuim in betaling door Opdrachtgever dit recht op kosten van Opdrachtgever in de betreffende registers in te schrijven. Het pandrecht vervalt door betaling door Opdrachtgever van al hetgeen Opdrachtgever aan Smart I.M. verschuldigd is. Smart I.M. zal alsdan op kosten van Opdrachtgever een eventuele inschrijving van het pandrecht intrekken.
 3. 3. – Eventueel verleende of overeengekomen kortingen vervallen automatisch in geval van verzuim.
 4. 4. – Als Opdrachtgever in gebreke is met de volledige betaling van een gefactureerd bedrag, heeft het enkele feit van niet tijdig betalen, onverminderd de overigens aan Smart I.M. toekomende rechten, onder meer tot gevolg dat alle overige bij Opdrachtgever openstaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar worden.
 5. 5. – Vanaf het moment dat Opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderszins in gebreke is, is het Opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde werken te gebruiken en komt elke in het kader van de Opdracht aan Opdrachtgever verstrekte licentie(s) te vervallen, tenzij de tekortkoming van Opdrachtgever in het licht van de gehele Opdracht van ondergeschikte betekenis is.
 6. 6. – Onverminderd het in dit Artikel bepaalde is Smart I.M. gerechtigd om, zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk voor ontbonden te verklaren en betaling van een onmiddellijke opeisbare boete te vorderen van 10 (tien) procent van de totaal door Opdrachtgever verschuldigde tegenprestatie.
 7. 7. – Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die Smart I.M. moet maken als gevolg van de niet-nakoming door Opdrachtgever van diens betalingsverplichting, komen ten laste van Opdrachtgever. Deze kosten bedragen tenminste 15 (vijftien) procent van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 150,00.
 8. 8. – Alle in redelijkheid gemaakte kosten, ontstaan ten gevolg van buitengerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering zijn voor rekening van Opdrachtgever.
 9. 9. – Gedane betalingen door Opdrachtgever strekken altijd ter afdoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst bij Smart I.M. open staan.
 10. 10. – Bij deelbetaling zal de invordering voortgezet worden totdat de hoofdsom plus kosten en eventuele renten betaald zijn.
 11. 11. – In geval van een gezamenlijk gegeven Opdracht zijn alle Opdrachtgevers voor de Werkzaamheden hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag.
 12.  

Artikel 16 – Buitengebruikstelling

Uitgegroeid tot de top van de Online Marketingbureaus

 1. 1. – Smart I.M. heeft het recht geleverde diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien Opdrachtgever ter zake van de Overeenkomst een verplichting jegens Smart I.M. niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden. Smart I.M. zal Opdrachtgever hiervan tevoren in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van Smart I.M. kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.
 2. 2. – Tot indienststelling wordt weer overgegaan indien Opdrachtgever binnen een door Smart I.M. gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen en een ter zake vastgesteld bedrag voor herindienststelling heeft voldaan, groot € 100,00 ex. btw.
 3. 3. – Smart I.M. zal de toegang tot de dienst en/of de informatie van Opdrachtgever onmogelijk maken, dan wel de dienst en/of de informatie verwijderen zodra een rechter of andere bevoegde autoriteit dit heeft bevolen. Hierdoor wordt Smart I.M. niet schadeplichtig jegens Opdrachtgever.
 4.  

Artikel 17 – Retentierecht

Uitgegroeid tot de top van de Online Marketingbureaus

 1. 1. – Opdrachtgever en Opdrachtnemer komen uitdrukkelijk overeen dat Opdrachtnemer bevoegd is afgifte van goederen op te schorten totdat Opdrachtgever aan zijn verplichting tot vergoeding van openstaande declaraties, daaronder begrepen daarover verschuldigde rente en kosten, alsmede aan zijn verplichting tot vergoeding van schade aan Opdrachtnemer in het kader van de betrokken rechtsverhouding geleden heeft voldaan, dan wel daarvoor een in het bancair verkeer genoegzaam geachte zekerheid, bijvoorbeeld een onherroepelijke bankgarantie heeft gesteld.
 2. 2. – Onder de goederen genoemd in lid 1 worden in ieder geval doch niet uitsluitend begrepen boeken, bescheiden, stukken, administratieve gegevens en andere gegevens(dragers) welke tot stand zijn gebracht ten aanzien van het uitvoeren van de Opdracht.

Artikel 18 – Recht van Reclame

Uitgegroeid tot de top van de Online Marketingbureaus

 1. 1. – Eventuele gebreken in de levering van goederen of klachten over de Werkzaamheden van Smart I.M. behoren onmiddellijk na constatering door Opdrachtgever aan Smart I.M. te worden doorgegeven. Voorts dient Opdrachtgever binnen 7 (zeven) dagen na de constatering Smart I.M. eveneens Schriftelijk in kennis te stellen van het gebrek c.q. de klacht onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van het gebrek c.q. de klacht alsmede wanneer en op welke wijze het is geconstateerd.
 2. 2. – Indien tijdig wordt gereclameerd en indien de reclames naar het oordeel van Smart I.M. juist zijn, zal Smart I.M. de tekorten of gebreken binnen redelijke termijn herstellen. Opdrachtgever blijft echter verplicht tot betaling van het uitgevoerde werk.
 3. 3. – Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen Werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Smart I.M. slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van het in Artikel 22 bepaalde.
 4. 4. – De prestatie van Smart I.M. geldt in elk geval tussen Partijen als deugdelijk, indien Opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn gereclameerd heeft, het geleverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren, tenzij Opdrachtgever tijdig gereclameerd heeft.

Artikel 19 – Eigendom en eigendomsvoorbehoud

Uitgegroeid tot de top van de Online Marketingbureaus

 1. 1. – Zowel de eigendom als de intellectuele eigendom van alle geleverde goederen en/of diensten berust en blijft te allen tijde berusten bij Smart I.M. tenzij Schriftelijk anders overeengekomen. Indien Schriftelijk anders overeengekomen gaat de eigendom van de geleverde goederen en/of diensten pas over als de verschuldigde betaling volledig voldaan is. Het risico terzake de geleverde goederen en/of diensten neemt aanvang bij aflevering.
 2. 2. – Schade aan of verlies van deze goederen en/of diensten door Opdrachtgever, zijn ondergeschikten dan wel andere personen die door of vanwege Opdrachtgever te werk zijn gesteld veroorzaakt moeten door Opdrachtgever aan Smart I.M. tegen kostprijs worden vergoed.
 3. 3. – Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende goederen en/of diensten te verkopen, te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 4. 4. – Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen en/of diensten dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Opdrachtgever verplicht Smart I.M. daarvan onverwijld Schriftelijk op de hoogte te stellen;
 5. 5. – Voor het geval dat Smart I.M. zijn in dit Artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Smart I.M. of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Smart I.M. zich bevinden en die goederen mede terug te nemen.
 6. 6. – Opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen en goederen van Smart I.M. te verzekeren en verzekerd te houden tegen schade, brand, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.

Artikel 20 – Intellectuele eigendom

Uitgegroeid tot de top van de Online Marketingbureaus

 1. 1. – Tenzij anders is overeengekomen, komen alle uit de Opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom inclusief persoonlijkheidsrechten– waaronder het octrooirecht en het auteursrecht – toe aan Smart I.M. of diens licentiegevers. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend Smart I.M. daartoe bevoegd.
 2. 2. – Smart I.M. mag een watermerk toevoegen in alle door haar ontworpen Audiovisuele werken en deze verwijderen wanneer Opdrachtgever zijn verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst volledig is nagekomen.
 3. 3. – Smart I.M. mag te allen tijde zijn naam vermelden bij het ontwerp of op de titelrol van het (audio)visuele werk. Tevens is Smart I.M. gerechtigd in voorkomend geval de namen te vermelden van andere makers van het ontwerp en of het (audio)visuele werk.
 4. 4. – Alle door Smart I.M. vervaardigde goederen zoals teksten, ontwerpen en hulpmiddelen, Informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, fotografische opnamen en randapparatuur, zijn en blijven eigendom van Smart I.M., ook als deze als aparte post in de Offerte of op de factuur zijn vermeld. Smart I.M. is niet gehouden genoemde goederen aan Opdrachtgever af te geven. Smart I.M. is niet gehouden bedoelde goederen voor Opdrachtgever te bewaren. Indien Smart I.M. en Opdrachtgever overeenkomen dat deze goederen door Smart I.M. zullen worden bewaard, geschiedt dit voor de duur van ten hoogste 1 (een) jaar en zonder dat Smart I.M. instaat voor de geschiktheid tot herhaald gebruik. Openbaarmaking van genoemde goederen kan slechts geschieden na verkregen Schriftelijke en ondubbelzinnige toestemming van Smart I.M.
 5. 5. – Opdrachtgever is nimmer gerechtigd om zonder Schriftelijke toestemming van Smart I.M. Diensten en/of goederen te bewerken, aan te passen, te verveelvoudigen of anderszins afbreuk te doen aan de intellectuele eigendomsrechten van Smart I.M.
 6. 6. – Wanneer Opdrachtgever zijn verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst volledig is nagekomen, verkrijgt hij daarmee uitsluitend recht tot integrale openbaarmaking en verveelvoudiging van het (audio)visuele werk voor het verspreidingsgebied conform de bestemming als bij de Opdracht is overeengekomen. Indien over de bestemming niets is vastgelegd, geldt het eerste gebruik als de overeengekomen bestemming.
 7. 7. – Opdrachtgever zal pas tot enig gebruik van enig goed waarop intellectuele eigendomsrechten als bedoeld in dit artikel van Smart I.M. rusten, zijn gerechtigd wanneer volledige betaling van al het aan Smart I.M. verschuldigde zal hebben plaatsgevonden. Wanneer een betalingstermijn nog niet is verstreken, zal ieder gebruik automatisch worden geacht plaats te vinden onder de ontbindende voorwaarde dat tijdig wordt betaald. Indien tijdige betaling uitblijft, zal Smart I.M. zijn gerechtigd ieder gebruik alsnog te (doen) stoppen.
 8. 8. – In de tussen Partijen overeengekomen prijs is tevens inbegrepen de vergoeding voor het overeengekomen gebruik van het (audio)visuele werk met betrekking tot het verspreidingsgebied en de in de Overeenkomst vastgelegde eerste bestemming. In geval van ander gebruik, verveelvoudiging, hergebruik of ruimer gebruik van het (audio)visuele werk, al dan niet in gewijzigde vorm, dient tussen Partijen steeds een nadere overeenkomst met betrekking tot deze vergoeding te worden gesloten.
 9. 9. – Opdrachtgever zal niet zonder Schriftelijke toestemming van Smart I.M. door Smart I.M. aan Opdrachtgever gepresenteerde voorstellen, ontwerpen of (audio)visuele werken, geheel of gedeeltelijk, gebruiken op enigerlei wijze anders dan is overeengekomen.
 10. 10. – Indien Opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen jegens Smart I.M. verkrijgt Opdrachtgever een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht voor de door Smart I.M. geleverde goederen en/of Diensten voor de overeengekomen doelstellingen en voor de overeengekomen duur. Opdrachtgever zal zich bij zulk gebruik strikt houden aan de voorwaarden, neergelegd in deze Algemene Voorwaarden of anderszins aan Opdrachtgever opgelegd.
 11. 11. – Alle intellectuele eigendomsrechten die kunnen of zullen kunnen worden uitgeoefend voor de uitvoering van de Opdracht en het advies – waar en wanneer dan ook – berusten bij Smart I.M. Deze rechten worden op grond van deze Algemene Voorwaarden op het moment van het ontstaan daarvan aan Smart I.M. overgedragen, welke overdracht door Smart I.M. reeds nu voor alsdan wordt aanvaard.
 12. 12. – Voorzover voor de overdracht van de rechten, als bedoeld in het vorige lid van dit Artikel een nadere akte zou zijn vereist, machtigt Opdrachtgever Smart I.M. reeds nu voor alsdan onherroepelijk om zodanige akte op te maken en namens Opdrachtgever te ondertekenen, onverminderd de verplichting van Opdrachtgever om op eerste verzoek van Smart I.M. aan de overdracht van deze rechten medewerking te verlenen, zonder daarbij voorwaarden te kunnen stellen. Opdrachtgever machtigt Smart I.M. tevens onherroepelijk om de overdracht van deze intellectuele (eigendoms-) rechten in de desbetreffende registers te doen inschrijven.
 13. 13. – Opdrachtgever doet hierbij afstand jegens Smart I.M. van alle eventueel aan Opdrachtgever toekomende zogenaamde persoonlijkheidsrechten als bedoeld in de Auteurswet in de mate waarin de toepasselijke regelgeving zodanige afstand toelaat. Opdrachtgever doet, hiertoe gevolmachtigd, ook namens het betrokken personeel van Opdrachtgever, afstand jegens Smart I.M. van alle eventueel aan deze personeelsleden toekomende persoonlijkheidsrechten, in de mate waarin de toepasselijke regelgeving zodanige afstand toelaat.

Artikel 21 – Geheimhouding

Uitgegroeid tot de top van de Online Marketingbureaus

 1. 1. – Partijen verbinden zich tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke informatie die zij over de onderneming van de wederpartij ontvangen. Opdrachtgever is ermee bekend dat de ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur en andere materialen vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van Smart I.M. of door hem ingeschakelde derden of diens licentiegevers kan bevatten. Opdrachtgever verbindt zich deze programmatuur, apparatuur en materialen geheim te houden, niet aan derden bekend te maken of in gebruik te geven en slechts te gebruiken voor het doel waarvoor deze hem ter beschikking zijn gesteld. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun medewerkers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst tussen Partijen.
 2. 2. – Informatie geldt als vertrouwelijk, tenzij informatie door één der Partijen als niet vertrouwelijk is aangeduid en/of reeds op enige manier openbaar was voordat één der Partijen de informatie naar buiten bracht.
 3. 3. – Smart I.M. zal de naam van Opdrachtgever in zijn uitlatingen naar derden mogen gebruiken, tenzij Opdrachtgever Schriftelijk aangeeft dat hij dit niet wenst.
 4. 4. – Opdrachtgever vrijwaart Smart I.M. voor alle schade en/of kosten die kunnen voortvloeien uit schending van de verplichtingen als genoemd in dit Artikel.
 5. 5. – Indien Opdrachtgever in strijd handelt met zijn verplichtingen uit hoofde van deze geheimhoudingsbepaling, zal hij aan Smart I.M., zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, voor iedere overtreding een boete verbeuren van € 10.000,00 alsmede een boete van € 1.000,00 voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Smart I.M. om in plaats daarvan volledige schadevergoeding plus kosten en interesten te vorderen voor zover de werkelijk geleden schade de bedongen boete te boven gaat.

Artikel 21 – Geheimhouding

Uitgegroeid tot de top van de Online Marketingbureaus

 1. 1. – Partijen verbinden zich tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke informatie die zij over de onderneming van de wederpartij ontvangen. Opdrachtgever is ermee bekend dat de ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur en andere materialen vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van Smart I.M. of door hem ingeschakelde derden of diens licentiegevers kan bevatten. Opdrachtgever verbindt zich deze programmatuur, apparatuur en materialen geheim te houden, niet aan derden bekend te maken of in gebruik te geven en slechts te gebruiken voor het doel waarvoor deze hem ter beschikking zijn gesteld. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun medewerkers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst tussen Partijen.
 2. 2. – Informatie geldt als vertrouwelijk, tenzij informatie door één der Partijen als niet vertrouwelijk is aangeduid en/of reeds op enige manier openbaar was voordat één der Partijen de informatie naar buiten bracht.
 3. 3. – Smart I.M. zal de naam van Opdrachtgever in zijn uitlatingen naar derden mogen gebruiken, tenzij Opdrachtgever Schriftelijk aangeeft dat hij dit niet wenst.
 4. 4. – Opdrachtgever vrijwaart Smart I.M. voor alle schade en/of kosten die kunnen voortvloeien uit schending van de verplichtingen als genoemd in dit Artikel.
 5. 5. – Indien Opdrachtgever in strijd handelt met zijn verplichtingen uit hoofde van deze geheimhoudingsbepaling, zal hij aan Smart I.M., zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, voor iedere overtreding een boete verbeuren van € 10.000,00 alsmede een boete van € 1.000,00 voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Smart I.M. om in plaats daarvan volledige schadevergoeding plus kosten en interesten te vorderen voor zover de werkelijk geleden schade de bedongen boete te boven gaat.

Artikel 22 – Aansprakelijkheid

Uitgegroeid tot de top van de Online Marketingbureaus

 1. 1. – Smart I.M. is voor niet, onjuiste of gedeeltelijk onjuiste uitvoering van de Opdracht slechts aansprakelijk indien en voor zover zulks het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van Smart I.M.
 2. 2. – Bij aansprakelijkheid is Smart I.M. slechts aansprakelijk voor directe schade. Smart I.M. is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, winst- of omzetderving, schade door bedrijfsstagnatie, aan derde verschuldigde boetes en vergoedingen, verminderde goodwill of schade veroorzaakt door hulppersonen en/of derden die Smart I.M. bij de uitvoering van de Overeenkomst heeft ingeschakeld, of voor het niet deugdelijk functioneren van door Smart I.M. of derden bij de uitvoering van de Opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere goederen, geen uitgezonderd.
 3. 3. – Smart I.M. is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onbereikbaarheid van een door Smart I.M., of een door Smart I.M. ingeschakelde derde gehoste website, voor zover de onbereikbaarheid wordt veroorzaakt door externe factoren welke buiten de invloedsfeer en verantwoordelijkheid van Smart I.M. vallen, zoals onderbreking van internet en/of stroomtoevoer en gebreken in de performance van apparatuur en/of diensten welke door derden worden geleverd. Ook is Smart I.M. niet aansprakelijk indien derden zich onbevoegd, zonder betaling of anderszins al dan niet met kwaadwillige intenties toegang verschaffen tot de door Smart I.M., of een door Smart I.M. ingeschakelde derde gehoste website c.q. omgeving van Opdrachtgever, mits Smart I.M. aan de beveiliging van de systemen welke Smart I.M. gebruikt, de zorg besteedt die op dit punt redelijkerwijs mag worden verwacht. Opdrachtgever wordt geacht zich bewust te zijn van het feit dat de toegankelijkheid van de door Smart I.M. geleverde goederen en/of Diensten via Internet en/of via de ether een risico met zich meebrengt dat niet kan worden voorkomen met de hiervoor bedoelde beveiliging.
 4. 4. – Indien er voor Smart I.M. op enig moment aansprakelijkheid ontstaat voor schade die Opdrachtgever heeft geleden door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen uit deze Overeenkomst door Smart I.M., is deze aansprakelijkheid in alle gevallen tot het bedrag dat uit hoofde van de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Smart I.M. in het betreffende geval zal worden uitgekeerd.
 5. 5. – Indien de verzekeraar Smart I.M. niet uitkeert, is de aansprakelijkheid van Smart I.M. beperkt tot maximale éénmaal het bedrag dat gefactureerd is voor de dienst waar de schade uit voort gevloeid is, althans voor dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft en met uitzondering van de gemaakte kosten bij derden, van dat specifieke gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Bij Opdrachten die een langere doorlooptijd hebben dan drie maanden, geldt een beperking van de in dit lid bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag exclusief btw over de laatste drie maanden.
 6. 6. – Schade waarvoor Smart I.M. op grond van het vorige lid aansprakelijk is, komt slechts voor vergoeding in aanmerking, indien Opdrachtgever deze binnen 7 (zeven) dagen na het ontstaan daarvan Schriftelijk ter kennis heeft gebracht van Smart I.M., tenzij Opdrachtgever aannemelijk kan maken dat zij deze schade redelijkerwijs niet eerder heeft kunnen melden.
 7. 7. – Smart I.M. is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, die ontstaan is doordat Smart I.M. is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens of informatie.
 8. 8. – Smart I.M. is niet aansprakelijk voor gebreken in offertes van toeleveranciers of voor overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers.
 9. 9. – Smart I.M. is niet aansprakelijk voor fouten in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien Opdrachtgever goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en te kennen heeft gegeven aan een dergelijke controle geen behoefte te hebben.
 10. 10. – Smart I.M. is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat doordat of nadat Opdrachtgever de vervaardigde goederen na aflevering in gebruik heeft genomen, heeft beperkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren.
 11. 11. – Smart I.M. is niet aansprakelijk voor fouten in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien Opdrachtgever het tot stand brengen of laten uitvoeren van een bepaald(e) model, prototype of proef achterwege heeft gelaten, en deze fouten in een dergelijk model, prototype of proef wel waarneembaar zouden zijn geweest.
 12. 12. – Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van 1 (een) jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.
 13. 13. – Smart I.M. is nooit aansprakelijk in geval van overmacht zoals bepaald in Artikel 13 van deze Algemene Voorwaarden.
 14. 14. – Een eventuele in de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden opgenomen beperkte aansprakelijkheidsregeling geldt niet:
  1. indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Opdrachtgever of door deze ingeschakeld (leidinggevend) personeel; of
  2. ingeval van schending van intellectuele eigendomsrechten als in Artikel 20 van deze Overeenkomst bedoeld.

Artikel 23 – Overlijden van Opdrachtgever

Uitgegroeid tot de top van de Online Marketingbureaus

 1. In geval van overlijden van Opdrachtgever gaan zijn rechten en verplichtingen over op zijn rechtverkrijgenden onder algemene titel.

Artikel 24 – Naamsvermelding en social media code

Uitgegroeid tot de top van de Online Marketingbureaus

  1. 1. – Smart I.M. is gerechtigd om haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen. Het is Opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming de naam of het werk van Smart I.M. openbaar te maken of te verveelvoudigen in welke vorm dan ook.
  2. 2. – Indien Smart I.M. dit nodig acht zal Opdrachtgever het openbaar te maken en/of te verveelvoudigen werk voorzien van het copyright symbool met de naam van Smart I.M. en het jaar van de eerste openbaarmaking.
  3. 3. – Smart I.M. mag de namen van haar Opdrachtgevers op haar website vermelden, tenzij hiervan Schriftelijk wordt afgeweken of Opdrachtgever hiertegen principieel bezwaar heeft.
  4. 4. – Smart I.M. zal, onverminderd hetgeen omtrent de rechten is overeengekomen, gerechtigd zijn haar ontwerp te gebruiken ten behoeve van haar eigen promotie en/of publiciteit in de ruimste zin des woords. Zij zal daartoe uitsluitend toestemming van Opdrachtgever behoeven, wanneer deze zelf (nog) niet tot gebruik van het ontwerp is overgegaan, welke toestemming niet op onredelijke gronden zal worden geweigerd.
  5. 5. – Indien Opdrachtgever een uiting over Smart I.M. doet in of op een publicatie, website, social media of overige media dient Opdrachtgever zich te houden aan de volgende richtlijnen van Smart I.M.:

a. Transparantie; Opdrachtgever dient duidelijk bij zijn uiting te vermelden of hij op persoonlijk titel of professionele titel publiceert.
b. Respect; indien Opdrachtgever namens of over Smart I.M. publiceert dient hij hiervoor uitdrukkelijke voorafgaande Schriftelijke toestemming van Smart I.M. verkregen te hebben.
c. Verantwoordelijk; Opdrachtgever dient zorg te dragen voor verantwoordelijk gebruik van de Informatiedrager, bijvoorbeeld dient deze geen gebruik te maken van excessief gebruik van tracking software, adware, malware of spyware.
d. Professioneel; Opdrachtgever handelt vanuit het bewustzijn dat haar rol als Opdrachtgever behouden wordt.
e. Zekerheid; bij twijfel dient Opdrachtgever Smart I.M. te raadplegen.
f. Bewustzijn; Opdrachtgever dient zich ervan bewust te zijn dat uitingen voor onbepaalde tijd en voor een groot publiek vindbaar zullen blijven.

Artikel 25 – Communicatie via e-mail en social media

Uitgegroeid tot de top van de Online Marketingbureaus

  1. 1. – Opdrachtgever stemt er mee in dat er, in het kader van de uitvoering van de Opdracht, mede per e-mail en social media gecommuniceerd wordt.
  2. 2. – Opdrachtgever is er mee bekend dat, als gevolg van de beperkte afscherming van gegevens via het internet, de vertrouwelijkheid van informatie welke via e-mail wordt verzonden niet kan worden gegarandeerd.

Artikel 26 – Kennisneming Algemene Voorwaarden

Uitgegroeid tot de top van de Online Marketingbureaus

  1. 1. – Deze Algemene Voorwaarden gelden met ingang van negen juli tweeduizend achttien (09/07/2018) en liggen ter inzage ten kantore van Smart I.M.
  2. 2. – Deze Algemene Voorwaarden worden met de Offerte aan Opdrachtgever toegestuurd en/of aan deze ter hand gesteld, dan wel – indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is – op diens eerste verzoek kosteloos aan Opdrachtgever toegezonden.
  3. 3. – Deze Algemene Voorwaarden zijn ook in te zien op de website van Smart I.M.; www.smart-im.nl/algemene-voorwaarden/.

Artikel 27 – Rechtskeuze

Uitgegroeid tot de top van de Online Marketingbureaus

  1. 1. – Op de rechtsverhouding tussen Smart I.M. en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
  2. 2. – In geval van een geschil zal dit geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het Arrondissement Midden Nederland regio Gooi en Vechtstreek, tenzij dwingende competentieregels dit verhinderen.